04 Jun 2020

Actievoorwaarden Netofex BV

Deze actie wordt georganiseerd door Netofex in samenwerking met een of meer partners

Door deel te nemen aan de actie wordt toestemming verleend aan een van onze partners om je telefonisch en / of per e-mail te benaderen met een voorstel te doen voor een gehoortest/gehoorapparaat. Netofex treedt op als bemiddelaar tussen jou en de partner. Netofex ontvangt daarvoor een vergoeding. Wanneer je deelneemt aan deze actie word je kosteloos klant van Netofex. Je geeft door middel van deelname aan de actie toestemming om gratis nieuwsbrieven van Netofex en de door ons beheerde websites te ontvangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwsbrieven van ‘Netofex’, ‘Beter Huis, Beter Leven’, ‘Financieel Slim’ en ‘Gezondenfit247’.

Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van je aanvraag via onze website verwerken. Door de aanvraag in te dienen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

  1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Netofex BV
Kraneweg 13-1
9718 JC Groningen
Tel : 050 7370213
KvK nummer 52524493

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@netofex.nl
De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  1. Welke gegevens verwerkt Netofex en voor welk doel

2.1 Netofex verwerkt de persoonsgegevens die je bij de aanvraag invult op onze website. Het gaat om persoonsgegevens zoals:

Naam
Woonplaats
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
E-mailadres
Telefoonnummer
Leeftijd

2.2 De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de Website  hebt ingevuld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

(i) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven worden je persoonsgegevens samen met je offerteaanvraag verstrekt aan de leverancier (partner van Netofex) die het best past bij je offertaanvraag past. Deze aanbieder wordt door Netofex geselecteerd, bijvoorbeeld op basis van je locatie, leeftijd of de aangevraagde producten. De aanbieder zal aan de hand van je offerteaanvraag telefonisch of per mail contact met je opnemen voor het uitbrengen van een offerte.

(ii) uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven verwerkt Netofex je persoonsgegevens en de inhoud van de aanvraag voor het versturen van onze e-mail nieuwsbrief. Hierin zijn acties en informatie over Netofex opgenomen en worden ook nieuwe producten of diensten opgenomen waarvoor je via Netofex een offerte bij een leverancier kan aanvragen. Deze producten en diensten zijn vergelijkbaar met de producten of diensten waarvoor je een offerteaanvraag hebt ingediend.

(iii) je naam en e-mail adres kan tevens worden gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en om per mail of telefoon contact met je op te nemen om te controleren of de gegevens correct zijn.

2.3 Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven gebruikt Netofex je naam en e-mail adres voor het per e-mail versturen van onze nieuwsbrieven met nieuwe acties en informatie van Netofex of de online portals die we beheren. Indien je deze e-mails niet meer wenst te ontvangen kan je daar tegen bezwaar maken door een mail te sturen naar het in artikel 1 opgenomen e-mail adres van de functionaris gegevensbescherming. In iedere mail is ook een ‘uitschrijven’ link toegevoegd, waarmee je jouw toestemming kunt intrekken.

2.5 Netofex zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en voor de nakoming van onze (wettelijke) verplichtingen, bijvoorbeeld op het gebied van bewaartermijnen en het leveren van bewijs.

2.6 Netofex kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau deze gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar producten en diensten te kunnen optimaliseren.

2.7 Via de website verwerkt Netofex verder IP adressen van gebruikers van de website. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de website en de offerte aanvragen op rechtmatige wijze wordt gebruikt en er bijvoorbeeld niet meerdere offertes door dezelfde persoon worden aangevraagd. Vervolgens worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

3.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

3.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken wij gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons. Met de bewerkers hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via onze klantenservice (info@netofex.nl) kan je bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We zullen je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij je verzoek niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten. Op jouw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen of beperkingen in het gebruik ook doorgeven aan de aanbieder aan wie wij je offerteaanvraag hebben doorgestuurd.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@netofex.nl). Wij zullen je bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij we op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen we je hiervan op de hoogte brengen.

4.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@netofex.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

4.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice (info@netofex.nl).

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

  1. Overgang van overneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Netofex kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de mail tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

nl_NLDutch
nl_NLDutch